Όροι και προϋποθέσεις

Σχετικά με τη χρήση του LittleCityspots

1. Η χρήση του ιστότοπου littlecityspots.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία από μέρους του των όρων που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Ομοίως, η εγγραφή στον ιστότοπο littlecityspots.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία με τους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου littlecityspots.gr καθώς και την αξιοποίηση τυχόν πληροφοριών και των προβαλλόμενων, μέσω αυτής, υπηρεσιών και να εξέλθει από αυτόν.

2. Ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί ο ίδιος κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται/προβάλλονται μέσω του ιστότοπου littlecityspots.gr, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα/πληρότητα ή και τη χρησιμότητα σχετικού περιεχομένου. O επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οφείλει να αξιολογεί το περιεχόμενο που δημιουργεί το littlecityspots.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται μέσω "δεσμών" (hyperlinks) στα οποία παραπέμπει το littlecityspots.gr και εν γένει του συνόλου των προβαλλόμενων στο littlecityspots.gr υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλου του περιεχομένου σε οιαδήποτε μορφή, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση του littlecityspots.gr.

3. Όταν ο επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον ιστότοπο littlecityspots.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτήματός του ή την παροχή υπηρεσιών από τo littlecityspots.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια και να μην περιέχουν στοιχεία αναληθή, παραπλανητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, ή εν γένει μη νόμιμα ή θίγοντα δικαιώματα τρίτων.

4. Σε περίπτωση αποστολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών προς τον ιστότοπο του littlecityspots.gr σε οποιανδήποτε μορφή για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία και στους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και εν γένει σε όλες τις σχετικές γενικές αρχές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τροφοδότηση του διαδικτύου με οποιασδήποτε μορφής υλικό και για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα, παραποιημένα ή διασκευασμένα από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη που προβαίνει στην αποστολή ή δημοσίευσή τους ή από άλλους, καθώς και να μην είναι αναληθή ή συκοφαντικά και να μην παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

5. Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του littlecityspots.gr ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το littlecityspots.gr με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση, χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του littlecityspots.gr ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιονδήποτε άλλο. Απαγορεύεται επίσης στον εγγεγραμμένο χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Το littlecityspots.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους δικαίωμα, όπως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων εύλογων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης ή κανονισμού, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη ή/ και οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων και την αποκατάσταση της ζημίας του.